Gedragsinterventies

In opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming verzorgt Jan Arends de erkende gedragsinterventies SoCool en Tools4U. Deze trainingen zijn bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 23 die zijn veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht en met een recidiverisico.

So-Cool

So-Cool staat voor SOciaal COgnitieve Oplossingen Leren. Het is een training die alleen nog door de rechter kan worden opgelegd als er een delict is gepleegd. Het is dus een justitiële gedragsinterventie (leerstraf). Doel is jongeren tot 23 jaar meer zelfvertrouwen te geven en probleemoplossende vaardigheden en sociale vaardigheden aan te leren.

Er zijn veel doe oefeningen, er wordt oplossingsgericht gewerkt en ouders en omgeving worden actief bij de training betrokken. Voorbeelden van trainingsdoelen zijn: positief opkomen voor jezelf, je grenzen aangeven, zeggen wat je denkt, omgaan met je gevoel, praten met je ouders.

Tools4U

De training Tools4U richt zich op jongeren die vaak kampen met vaardigheidstekorten. Wanneer een jongere niet goed in staat is om bijvoorbeeld zijn grenzen te bewaken (Nee zeggen) of niet goed weet om te gaan met autoriteiten, zoals leerkrachten of een leidinggevende kunnen er problemen ontstaan op meerdere gebieden. Denk hierbij aan slecht functioneren op school, of werk, omgaan met of laten beïnvloeden door leeftijdsgenoten, problemen met ouders of niet goed om kunnen gaan met geld. De training is bedoeld voor jongeren en jong volwassenen tot 23 jaar.

Tops4Jobs

TOPs4JOBs is een (specialistisch) integraal aanbod van Jan Arends voor risicojongeren: (LVB) tot 27 jaar. Dit kunnen zijn jongeren met gedragsstoornis, detentieverleden of andere psychisch/psychiatrische problematiek die geen werk kunnen vinden en binnen regulier onderwijs geen of slecht een plek kunnen vinden en/of uitgevallen zijn. Het programma van TOPs4JOBs is gericht op uitstroom naar scholing en/of werk. Ook de sociale omgeving van de jongeren wordt betrokken bij de training. De interventie is ontwikkeld door Jan Arends in samenwerking met Peer van der Helm van de Hogeschool Leiden.

Tot slot

Jan Arends helpt je om gewoon mee te draaien in de maatschappij. Als je gedrag je in de weg zit zelfredzaam te zijn, onzekerheid de overhand heeft, je denkt echt niet die ene stap te kunnen zetten of als je een detentieverleden hebt, ongeacht je leeftijd, ongeacht je achtergrond. Soms is het nodig te werken aan gedragsverandering om je doel te bereiken… Moet een negatieve cirkel doorbroken worden, moet je leren verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen. Trainers van Jan Arends helpen daarbij.