Ambulante begeleiding

Als de cliënt een zorgindicatie heeft van de gemeente of een andere verwijzer voor begeleiding (WMO) dan kan hij of zij hiervoor bij Jan Arends terecht. Een Jan Arendscoach verzorgt ambulante begeleiding bij de cliënt thuis of in elk geval bij hem of haar in de buurt. Jan Arends biedt begeleiding op één, meerdere of alle domeinen van het leven. Dit kan bijvoorbeeld gaan om financiën, dagbesteding, huiselijke relaties, gezondheid, huisvesting en gedrag.

Om te bepalen wat een cliënt nodig heeft, lopen we samen met hem of haar de Zelfredzaamheidsmatrix door. Zo krijgen we snel zicht op de huidige zelfredzaamheid en weten we op welke leefdomeinen ondersteuning noodzakelijk is. Samen maken we een plan waarin we doelen, activiteiten en afspraken vastleggen. Hierbij betrekken we ook mensen uit de omgeving van de cliënt en maken daarbij gebruik van voorliggende voorzieningen.

Om de zelf- en samenredzaamheid van de cliënt te stimuleren en te versterken maken we gebruik van de oplossingsgerichte methodiek en zetten we ons online instrument mijn.janarends.nl in.

Uitgangspunten methodiek JA

  • Oplossingsgericht
  • Duurzame gedragsverandering door het werken aan en met motivatie
  • Meetbare resultaten
  • Begeleiding op elk leefgebied

Bij Jan Arends zijn wij ervan overtuigd dat het goed voor mensen is als zij actief zijn in de maatschappij. Daarom vinden we actieve participatie, meedoen, belangrijk en is dat altijd onderdeel van onze begeleiding. Stress, schulden, psychische problematiek etc. maken vaak dat mensen zich terugtrekken en passief worden, waardoor problemen nog groter lijken. Door van betekenis te zijn voor anderen en waardering te krijgen van anderen, in welke vorm dan ook – geld, aandacht, erkenning –, groeit het zelfvertrouwen van de cliënt en is hij of zij meer en beter in staat om te gaan met de eigen problematiek, zelf oplossingen te bedenken en de eigenwaarde te vergroten.

90% van onze cliënten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed