Ambulante forensische behandeling

Cliënten met een detentieverleden en daarnaast psychische / psychiatrische problemen of een verstandelijke handicap, kunnen door de rechter of reclassering verwezen worden naar zorg in de vorm van behandeling en begeleiding. Dit kan als voorwaarde worden gesteld voor terugkeer in de maatschappij. Het doel van forensische zorg is het voorkomen van recidive, dus zorgen dat iemand niet terugvalt in crimineel gedrag / delictgedrag. Jan Arends doet dit door cliënten te behandelen en te begeleiden, zodanig dat zij weer kunnen meedoen in de samenleving. Jan Arends biedt daarnaast ook mogelijkheden tot beschermd wonen als eerste opstap naar een nieuw zelfredzaam leven.

Als er sprake van detentie is, vinden wij het belangrijk om al tijdens de detentie te kunnen starten met de intake. De detentieperiode kan dan worden gebruikt om de periode na de detentie voor te bereiden. Zaken als onderdak, studie, stage- of werkplek en financiële situatie kunnen al tijdens detentie in kaart worden gebracht. Een cliënt kan soms ook al voor het einde van de detentie bij ons komen wonen. Dan kan hij of zij in combinatie met onze begeleiding en behandeling al vast gaan werken aan een nieuwe toekomst.

Behandeling

Behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Welke dit zijn, bepalen behandelaar en cliënt samen, zodat het traject altijd op de persoon is toegesneden. Doel is het risico verkleinen dat de cliënt weer op het verkeerde pad komt en terugvalt in delictgedrag. De behandelaar van Jan Arends werkt samen met de cliënt aan zijn of haar problemen, zodat de cliënt weer kan functioneren in de maatschappij. Samen met de behandelaar gaat de cliënt genoeg handvatten ontwikkelen om zich staande te houden zonder criminaliteit of ander ongewenst gedrag. De cliënt leert o.a. met welke risicofactoren hij rekening moet houden als het gaat om dit gedrag. Dit kunnen zowel statische als dynamische factoren zijn.

Soms is het ook belangrijk dat de cliënt structuur krijgt in het dagelijkse leven en dus ondersteuning krijgt om zijn zelfredzaamheid te versterken op de leefgebieden waar dit nodig is; wonen, werken, onderwijs, financiën en sociale relaties. Ook hier ondersteunt Jan Arends de cliënt in de vorm van ambulante begeleiding en dagbesteding.

Bekijk hier onze folder voor verwijzers of voor cliënten.

90% van onze cliënten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed