Wat doen wij op Goeree-Overflakkee?

Vanaf 1 juli 2021 is op Goeree-Overflakkee ons team Jeugd actief, gefocust op diagnostiek en lichte behandeling, opvoedondersteuning en intensief ambulante hulpverlening (drang met en zonder Verzoek tot Onderzoek). Het gaat hierbij om jeugdigen met kindeigenproblematiek (bijv. autisme, gedragsproblemen), dan wel gerelateerd aan een problematische gezinssituatie. Problemen die we daarin vaak tegenkomen zijn huiselijk geweld, psychiatrie, verslaving, armoede en scheidingsproblematiek. Bij Jan Arends werken we samen met de cliënt a.d.h.v. heldere doelen, acties & afspraken met de focus op resultaat. Het gaat niet om het overnemen van verantwoordelijkheden, maar om het vergroten van de zelfredzaamheid, het verbeteren van de veiligheid voor iedereen in het gezin en het stimuleren van duurzaam leren.

Wij brengen daarvoor veel ambitie mee, een frisse blik en een hecht team. Met veel positieve energie, cohesie, korte lijnen en een open communicatie. En veel landelijke en lokale kennis en ervaring. We zijn o.a. actief voor gemeenten in het begeleiden en zelfredzamer maken van jonge cliënten, we begeleiden jongeren bij het leren zelfstandig wonen in onze Jan Arendshuizen, zijn landelijk contractpartner voor het uitvoeren van gedragsinterventies voor de Raad voor de Kinderbescherming. Onze zusterorganisatie en onderaannemer Max Ernst GGZ behandelt jeugdigen met psychische problemen. Goeree-Overflakkee is voor ons al bekend terrein. Wij begeleiden voor de Gemeente de (middel)zware doelgroep volwassenen en forensische cliënten. Onze medewerkers worden gekenmerkt door hun pragmatische instelling. We zijn doeners, staan met onze voeten in de klei en hebben een passie voor hulpverlening. Binnen onze organisatie zijn er korte lijnen en dat maakt dat we flexibel om kunnen gaan met de veranderingen om ons heen.

 

'Met positieve energie, korte lijnen en open communicatie werken we aan het begeleiden en zelfredzamer maken van jonge cliënten.'

 

 

Onze aanpak

Wij richten ons in onze aanpak primair op de sterke kanten van gezinsleden of het gezin, omdat het werken met de wel aanwezige hulpbronnen tot betere resultaten leidt, dan alleen werken met de geconstateerde tekorten en problemen. We werken met de jeugdige aan taken op verschillende leefgebieden, die belangrijk zijn voor zijn of haar ontwikkeling en die aansluiten bij zijn of haar leeftijd. De ouders van de jeugdige worden nadrukkelijk en direct betrokken bij onze aanpak. De zelf- en samenredzaamheid pakken we o.a. aan met behulp van onze oplossingsgerichte methodiek. Dit doen we op een manier die aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Daarnaast vormen school, vrije tijd en/of werk een belangrijke doelstelling in onze aanpak. Daarom zetten we ook andere erkende interventies in om deze doelstelling te ondersteunen. Zo heeft de jeugdige de kans om zich te ontwikkelen en zijn eigen plek te vinden in de maatschappij.

De cliënt centraal

Bij Jan Arends staat de cliënt centraal. De jeugdhulpverlener en de gedragswetenschapper werken op maat van de jeugdige. Onze overtuiging is dat individuen de capaciteit hebben om zelf oplossingen voor hun problemen te bedenken, waarbij onze belangrijkste taak is te helpen om dit intrinsieke potentieel te ontdekken en te leren inzetten. Waar het primair de hulp betreft aan minderjarigen staan de leeftijd-adequate taken centraal. We onderzoeken samen met de minderjarige hoe deze taken het beste uit te voeren zijn en met ondersteuning van welke personen. Kenmerkend voor onze aanpak is het feit dat wij vanuit de hulpvraag altijd op zoek zullen gaan naar de context die maakt dat de hulpvraag is ontstaan of in stand wordt gehouden. Soms ligt deze voor de hand, in een aantal gevallen is hier meer voor nodig. We werken hierbij vanuit de principes/uitgangspunten van positieve gezondheid. Hierbij streven we niet naar het (volledig) vrij zijn van gezondheidsklachten, maar vooral naar het vermogen om met problemen in het leven om te gaan. Deze benaderingswijze richt zich, naast het behandelen van de symptomen, op het versterken van de persoonlijke weerbaarheid en maatschappelijke participatie. Dit krijgt vorm in een op maat gesneden, geïndividualiseerd herstel, in de eigen (sociale) omgeving van de cliënt.